REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

  1.   Żłobek- opieki nad dziećmi przy ul Naramowickiej  237 w Poznaniu pod nazwą „Wesołe Słoneczko” zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku od 5 miesięcy do 3 lat.

 

2.   Placówka działa od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 6:45 do 17:30

 

 

3.   Z placówki dziecko może być odebrane przez rodziców oraz inne osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu, za pisemnym upoważnieniem opiekuna prawnego.

 

4.   Przyjmujemy dzieci zdrowe. Dziecko chore  nie będzie przyjęte (decyduje pracownik żłobka „Wesołe Słoneczko”). Zapisy prowadzone są przez cały rok.

 

5.   Rodzice po otrzymaniu telefonicznej informacji o chorobie Dziecka, zobowiązani są do niezwłocznego jego odbioru.

 

 

6.   Rodzice są zobowiązani do zawiadamiania personelu o nieobecności dziecka możliwie jak najszybciej.

 

7. W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej najpóźniej    

      pierwszego dnia nieobecności, nie nalicza się opłaty za wyżywienie, począwszy od następnego dnia nieobecności. Zwolnienie z jej naliczenia przysługuje tylko za dni zgłoszonej nieobecności

 

8.   Pracownicy żłobka  „Wesołe Słoneczko” nie ponoszą odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka  pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego w trakcie jego przyprowadzania - do momentu przekazania Dziecka pod opiekę pracowników żłobka oraz w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania Go z grupy.

 

 

 9. Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty     najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry. Zasady płatności oraz wysokość opłat są zamieszczone w indywidualnych umowach.

 

 

 10. Żłobek  „Wesołe Słoneczko” zapewnia dzieciom wyżywienie dodatkowo   płatne. Posiłki przywożone są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową.

 W przypadku gdy Rodzic/Opiekun prawny sam dostarcza Dziecku posiłki, winien przynieść je w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, (kaszka, mleko, słoiczki) dbając przy tym o ich świeżość i zdatność do spożycia. Tym samym ponosi on odpowiedzialność za przynoszone posiłki. Jeżeli posiłek przyniesiony przez Rodzica nie będzie zdatny do spożycia, pracownik żłobka nie poda go Dziecku, dbając o jego zdrowie