REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                         

1.     Żłobek- placówka opieki nad dziećmi przy ul. Naramowickiej 237 w Poznaniu pod nazwą „Wesołe Słoneczko” zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia   do 3 lat.                                                                        

 

2.     Placówka działa od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 6:45 do 17:30

 

3.     Z placówki dziecko może być odebrane przez rodziców oraz inne osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu, za ich pisemnym upoważnieniem.

 

4.     Przyjmujemy dzieci zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjęte (decyduje pracownik żłobka „Wesołe Słoneczko”). Zapisy prowadzone są przez cały rok.

 

5.     Rodzice po otrzymaniu telefonicznej informacji o chorobie Dziecka, zobowiązani są do niezwłocznego jego odbioru.

 

6.     Rodzice są zobowiązani do zawiadamiania personelu o nieobecności dziecka możliwie jak najszybciej.

 

7. W przypadku nieobecności Dziecka, zgłoszonej najpóźniej    

      pierwszego dnia nieobecności, nie nalicza się opłaty za wyżywienie, począwszy od następnego dnia nieobecności. Zwolnienie z jej naliczenia przysługuje tylko za dni zgłoszonej nieobecności

 

8.     Pracownicy żłobka „Wesołe Słoneczko” nie ponoszą odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica/Opiekuna prawnego w trakcie jego przyprowadzania - do momentu przekazania Dziecka pod opiekę pracowników żłobka oraz w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania Go z grupy i nadzoru opiekuna pracownika

 

9.      Za pobyt dziecka rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry. Zasady płatności oraz wysokość opłat są zamieszczone w cenniku .

10. Rodzice/opiekunowie korzystający z dofinansowań do opieki dzieci w żłobku przez podmioty publiczne mają obniżoną opłatę o wartość dofinansowania . Rodzice /opiekunowie /dzieci muszą spełniać warunki wynikające z założeń instytucji (urząd miasta ,gminy itp )dofinansującej pobyt dzieci w żłobku. Informacj o możliwościach uzyskania dofinansowania oraz warunków jakie muszą spełnić dzieci, rodzice/opiekunowie udziela na dany rok kalendarzowy lub oświatowy podmiot prowadzący/dyrektor żłobka, pracownicy. Informacje dostępne są na stronie intrntowj żłobka:   www.wesole-sloneczko.pl oraz w placówce.

 

10.   W przypadku wpłaty wpisowego i późniejszej rezygnacji z usługi, wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

11. Żłobek „Wesołe Słoneczko” zapewnia dzieciom wyżywienie dodatkowo   płatne. Posiłki przywożone są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową.

 W przypadku gdy Rodzic/Opiekun prawny sam dostarcza Dziecku posiłki, winien przynieść je w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, (kaszka, mleko, słoiczki) dbając przy tym o ich świeżość i zdatność do spożycia. Tym samym ponosi on odpowiedzialność za przynoszone posiłki. Jeżeli posiłek przyniesiony przez Rodzica nie będzie zdatny do spożycia, pracownik żłobka nie poda go Dziecku, dbając o jego

zdrowie.

 

12.Czas opieki w żłobku zgodnie z ustawą z dnia 4 czerwca 2011 roku wynosi do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka

 

DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest podmiot prowadzący placówkę Roman Dolat Wesołe Słoneczko z siedzibą ul Błażeja 106b/7 61-608 Poznań . nip 5992637848.

 

1)     Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).

2)     Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. urząd miasta, wojewódzki MOPR, PCPR) .Podmioty dofinansowujące opiekę nad dziećmi w żłobku.

3)     Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia pobytu dziecka w żłobku.

4)     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

6)     Podanie danych osobowych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

7)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: zlobekmiejski@interia.pl  z dopiskiem IOD.

 

 

 

                         Regulamin sporządził i zatwierdził podmiot prowadzący żłobek

 

                        Dolat Roman Wesołe Słonczko.