Szanowni rodzice , poniżej warunki i  niektóre informacja  jakie musi spełnić rodzic ,dziecko ,żłobek aby skorzystać z dofinansowania na 2018 rok

WYBRANE WARUNKI DLA RODZICÓW DZIECI DOFINANSOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA POZNAŃ 2018

 

V. Zasady przyznawania dotacji dla rodzica:

3. Żłobek prowadzony przez podmiot zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym 4 rok życia, w tym także dzieciom

z niepełnosprawnościami (oferent nie może zawężać ww. grupy_ beneficjentów, w tym w szczególności według wieku i/lub sprawności). W żłobku zapewnia się wyżywienie. Wyżywienie nie podlega finansowaniu z dotacji.

4. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizuje zadanie na rzecz dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych, aktualnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, jeżeli nastąpiło ono po dniu 31.12.2017 r. wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika — miasto Poznań. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do pobierania od rodziców/ opiekunów prawnych dziecka kserokopii pierwszej strony zeznania rocznego:

a) w okresie od stycznia 2018 r. do maja 2018 r. zeznanie roczne za rok 2016;

b) w okresie od czerwca 2018 r. do maja 2019 r. zeznanie roczne za rok 2017;

c) w okresie od czerwca 2019 r. do sierpnia 2019 r. zeznanie roczne za rok 2018.

W przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym, zleceniobiorca będzie zobowiązany pobierać od rodzica/ rodziców/ opiekuna/opiekunów prawnych kserokopię odpowiedniego zgłoszenia aktualizacyjnego.

Uwaga! Powyższe warunki muszą być spełnione przez obojga rodziców. Za osoby samotnie wychowujące dziecko będą uznane tylko te, które w zeznaniu rocznym wskażą, że rozliczają podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

11. Zadanie publiczne wymienione w pkt. I ma charakter wspierany, co oznacza, że oferent musi zapewnić inne środki finansowe przede wszystkim pochodzące ze świadczeń od odbiorców zadania publicznego na realizację zadania w wysokości określonej w pkt. 10 oferty konkursowej.

12. Ustalona przez oferenta miesięczna oplata za opiekę nad dzieckiem, (na którą składają się dotacja oraz środki od rodziców), uwzględnia wszystkie wydatki związane z opieką, w tym w szczególności następujące części składowe: koszt wszystkich opłat za zajęcia opiekuńczo-pielęgnacyjne i edukacyjne, koszt wszystkich opłat za zajęcia dodatkowe, koszt opłaty wpisowej, rekrutacyjnej lub o podobnym charakterze, koszt zakupionych materiałów używanych podczas prowadzenia zajęć (np. materiałów plastycznych), koszt podania posiłku i nakarmienia dziecka, z wyłączeniem kosztów wyżywienia (stawki żywieniowej).

13. W godzinach realizacji zadania publicznego oferent oraz osoby trzecie nie mogą realizować zadań nie wskazanych w części merytorycznej i finansowej oferty konkursowej oraz pobierać dodatkowych opłat od rodziców/opiekunów prawnych, pod rygorem rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego (z wyłączeniem wyżywienia oraz składek gromadzonych przez radę rodziców).

11. Zadanie publiczne wymienione w pkt. I ma charakter wspierany, co oznacza, że oferent musi zapewnić inne środki finansowe przede wszystkim pochodzące ze świadczeń od odbiorców zadania publicznego na realizację zadania w wysokości określonej w pkt. 10 oferty konkursowej.

12. Ustalona przez oferenta miesięczna oplata za opiekę nad dzieckiem, (na którą składają się dotacja oraz środki od rodziców), uwzględnia wszystkie wydatki związane z opieką, w tym w szczególności następujące części składowe: koszt wszystkich opłat za zajęcia opiekuńczo-pielęgnacyjne i edukacyjne, koszt wszystkich opłat za zajęcia dodatkowe, koszt opłaty wpisowej, rekrutacyjnej lub o podobnym charakterze, koszt zakupionych materiałów używanych podczas prowadzenia zajęć (np. materiałów plastycznych), koszt podania posiłku i nakarmienia dziecka, z wyłączeniem kosztów wyżywienia (stawki żywieniowej).

13. W godzinach realizacji zadania publicznego oferent oraz osoby trzecie nie mogą realizować zadań nie wskazanych w części merytorycznej i finansowej oferty konkursowej oraz pobierać dodatkowych opłat od rodziców/opiekunów prawnych, pod rygorem rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego (z wyłączeniem wyżywienia oraz składek gromadzonych przez radę rodziców).

  lISTA CODZIENNA OBECNOŚCI DZIECKA ,PODPISYWANA PRZEZ RODZICA

1. Dofinansowanie pochodzące z budżetu Miasta Poznania wyniesie 600 zł miesięcznie na 1 dziecko w danym żłobku (kwota ta nie obejmuje kosztu wyżywienia). Koszt wyżywienia stanowi odrębny koszt, nie powinien być składową kosztów jednostkowych przedstawionych w ofercie.

2. W kosztorysie oferty należy przedstawić wszystkie koszty związane z realizacją zadania z podziałem na koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania:

a) koszty merytoryczne obejmują wszelkie koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi opieki nad dziećmi, tj. przede wszystkim: wynagrodzenie personelu opiekuńczego, pielęgniarki, dyrektora żłobka, personelu sprzątającego, zakupu elementów wyposażenia do żłobka, promocji usługi opieki w żłobku, zakupu materiałów edukacyjnych, plastycznych, środków higienicznych i środków czystości, czynszu w części dotyczącej żłobka, mediów (tj. zużycia prądu, gazu, kosztów ogrzewania, wody) w części zużywanej przez żłobek, koszty usług telekomunikacyjnych (telefon, internet) dla żłobka;

b) koszty obsługi zadania stanowią wszelkie koszty związane z obsługą projektu, t.j.

głównie koszty księgowe związane z rozliczeniem dotacji, koszty personelu np. koordynator zadania, kadra zarządzająca inna niż dyrektor żłobka, koszty czynszu, mediów, promocji tylko w części dotyczącej obsługi projektu.

Uwaga! Koszty niekwalifikowane stanowią: kredyt wraz z kosztami, pożyczka wraz z kosztami, leasing wraz z kosztami, naprawy samochodu służbowego, ubezpieczenia AC samochodu służbowego. W przypadku wykazania powyższych kosztów w ofercie, kosztorys zostanie odpowiednio umniejszony o wskazane koszty.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tj. pokrycie danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

Miesięczna oplata pobierana od rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie O lub 15 Ocenie podlega miesięczna opłata nieobejmująca kosztów "Yžywienia. Skala ocen: 450 zł — 15 pkt. > 450 zł—0 pkt